Contact

Cercle d’études Grégoire Girard / Forschungskreis Gregor Girard

c/o Dr Alexandre Fontaine (President)

Universität Wien | Institut für Bildungswissenschaft |
Sensengasse 3a | Zimmer 02.09 | A-1090 Wien

alexandre.fontaine@univie.ac.at